Jdi na obsah Jdi na menu

Beseda k rekonstrukci přehrady Šance 30.9.2015 v hotelu Freud

V diskuzi byli přítomni zástupci Povodí Odry z investičního odboru - Mgr. Janoviak ředitel inv. odboru, hrázný p. Katauer, projektant stavby Ing. Švancara, zástupce zhotovitele stavby OHL ŽS, a.s., starostka Bc. Eva Tořová a místostarosta Ing. Franta obce Staré Hamry, starosta a zároveň moderátor Ing. Miroslav Mališ a místostarosta obce Ostravice. Bohužel jsem si nezapamatovala, ani nezapsala všechna jména. Na úvod proběhla krátká prezentace Ing. Švancary o přehradě Šanci, samotné rekonstrukci a vizualizace budoucího stavu. Po té následovaly dotazy přítomných občanů. Beseda trvala zhruba 1,5 hodiny a zde nabízím lehký přehled nejdůležitějších řešených témat.

Přehrada Šance ve své době sice jedinečná - dříve nejvyšší sypaná hráz. Dnes vodní dílo slouží nejen vodárenským účelům, ale i jako protipovodňová ochrana - možno zmínit roky 1997 a 2010. Po roce 1997 se vodní díla začala upravovat tak, aby odolala i extrémní desetitisícileté povodni. Což je jeden z hlavních důvodů rekonstrukce VD Šance. Stejně tak to, aby vyhovovala evropským normám. Poznámka: Povodí Odry dělalo na svých přehradách posudky a řada z nich vyhovuje už teď (např. Slezská Harta, Kružberk nebo Těrlicko). Stavba bude probíhat do poloviny roku 2018. Diskutováno bylo i to, že investor stavby Povodí Odry tuto stavbu připravuje již poměrně dlouhou dobu, od roku 2005 probíhaly přípravy projektové dokumentace, které byly dokončeny v roce 2009. Toto bylo vysvětleno tím, že stavba je velice rozsáhlá - zahrnuje několik stavebních objektů.

Rekonstrukce objektu přepadu - v současnosti není kapacitně uzpůsoben k tomu, aby přes něj přešla zmiňovaná desetitisíciletá povodeň. Současný přeliv bude proto nahrazen přelivem cca 2x větším. Ukázalo se, že nová velikost přelivu bude zasahovat až do prostoru současného domku hrázného, proto bude nutné tento objekt přesunout výše do svahu. Přeliv bude dvoustupňový a je to bezpečnostní pojistka, aby hráz nepřetekla (zjednodušeně řečeno) a voda odtékala řízenou cestou.

Rekonstrukce koruny hráze - bude realizován nový násep na vzdušné straně hráze, který zvýší její stabilitu. Stavba se bude provádět za provozu přehrady a dodávka vody nebude přerušena. Tento požadavek také klade důraz na to, aby v průběhu rekonstrukce přehrady voda nebyla znečištěna. Bude zachována i protipovodňová funkce stejně tak jako minimální průtok.

Ohledně dopravy - bude probíhat doprava například betonových směsí, ovšem největší přesuny se budou odehrávat v rámci hráze a pod hrází. V době kdy budou rozběhnuty všechny práce může zde být přítomno až 100 dělníků. Pracovní doba bude standartní.

Zpoždění a zvýšená cena rekonstrukce - občanem byly citovány novinové články z Deníku z roku 2009 a 2015. Přičemž v článku z roku 2015 se cena rekonstrukce VD zvýšila o cca 300 mil oproti informacím z roku 2009. Prodlení bylo zástupcem Povodí Odry vysvětleno tím, že se jedná finančně nákladnou akci, kterou by Povodí Odry nikdy nemohlo samo zafinancovat. Proto Povodí zůstalo odkázáno na dotační titul, který byl časově omezen. Situaci tehdá zkomplikovala veřejná soutěž, kdy uchazeči o zakázku mezi sebou začali podávat námitky a než úřady rozhodly, dotační titul uplynul. Zdražení stavby v uváděném mezidobí je z toho důvodů, že v původním projektu nebyla zahrnuta sanace svahu Řečica. Zmíněno bylo také to, že v současná cena byla vysoutěžena prostřednictvím elektronické aukce a činí 438 mil. Kč. Proběhla také námitka ohledně víceprací, které často tvoří až 50% navýšení ceny. Na toto bylo zástupcem Povodí Odry argumentováno tím, že zakázka byla uzavřena dle starého zákona o veřejných zakázkách a projekt je kvalitně zpracován, takže potenciální vícepráce by neměly překročit hranici 20%. Všechny smlouvy by měly být k nalezení na webu Povodí Odry.

Sesuv svahu Řečica - neustále se měří, nejrychlejší sesun svahu byl naměřen v roce 1997. Se sesuvem je třeba něco dělat, proto se z něj odtěží zhruba 180 tis. kubíků zeminy a cca polovina tj. 90 tis. kubíků této zeminy bude použita na zpevnění hráze, což přispěje ke zvýšení její stability a část na zpevnění paty sesuvu. Technické řešení: materiál bude odtěžen na smýkovou plochu a následně rozdělen viz výše. Svahu bude odlehčeno, udělá se jakýsi zářez do svahu a závěrečná stěna bude ukotvena do původního svahu. Během výstavby bude pochopitelně svah monitorován. Dojde i na jeho odvodnění. Před začátkem prací je nutno svah odlesnit, po ukončení prací bude svah zatravněn a po usazení zhruba po dvou letech znovu zalesněn.  

Nově vybudovaná štola na levém břehu pojmenovaná Cecilka nominovaná mimojiné i na Stavbu roku 2014 (není součástí projektu rekonstrukce) - K čemu je jak vede? Štola brání tomu, aby při průtoku spodní vody se voda dostávala do podloží hráze a rozhodně nevede až do středu hory Smrk.

Současná hladina - i kdyby nepanovalo současné sucho, hladina by musela být kvůli stavby snížena. Ovšem současná výška hladiny je extrémně nízko okolo 484 m. V průběhu stavby bude hladina držena na kótě maximálně 495 m z důvodu bezpečnosti.

Vizualizace stavby

Další info přímo z Povodí Odry je ZDE